İlke ve Hedefler

 • Anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, genç işadamlarının vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle toplumun sosyo ekonomik düzeyinin geliştirilmesinde katkıda bulunmalarını sağlamak.
 • Girişim, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı bir devletin olduğu Türkiye’de toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olmak.
 • Ekonomik, sosyal ve idari konularda temsil ettiği sivil inisiyatifi bilimsel çalışmalarla ortaya koyarak “Genç Bakışı” oluşturmak.
 • Bu vizyonun oluşturulmasına yönelik konularda gerek ilgili kamu kurum ve kuruşları, gerekse diğer sivil toplum örgütleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve işbirliği olanaklarını araştırmak.
 • Genç işadamlarını ilgilendiren sanayi ve ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında gerekli mercilere görüş bildirmek.
 • Piyasa ekonomisin hukuksal ve kurumsal alt yapısının yerleşmesini desteklemek.
 • Ekonomik kalkınmanın temel taşı olan sanayiinin gelişmesi için gerekli hür teşebbüs sistemini teşvik etmek.
 • Ülke kaynaklarının modern teknoloji kullanılarak daha da verimli kullanımını sağlayarak, üretkenliği ve kaliteyi yükseltmek.
 • Genç işadamları arasındaki işbirliği ve iletişim faaliyetlerini güçlendirmek için gerekli olan profesyonel bilgi alışverişini yaygınlaştırmak ve bu konudaki çalışmaları teşvik etmek.
 • Yurt içinde ve dışındaki ekonomik ve politik gelişmelerden üyeleri haberdar etmek ve genç girişimcileri iş yaşamlarını ilgilendiren konularda yönlendirmek.
 • Küçük ve orta boy işletmelerin genel sorunlarını saptamak ve yetkili kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde bu sorunlara kesin ve kalıcı çözümler geliştirmek.
 • Genel ve mesleki eğitime olan gereksinimin önemini vurgulamak amacıyla faaliyetler düzenlemek ve bu konudaki hükümet programlarını desteklemek.
 • İhracatı, yerli ve yabancı yatırımları döviz girdisi sağlayacak verimli alanlara yöneltmek gibi, toplum yararına yönelik çalışmaları desteklemek ve sınai kalkınmayla ilgili özel ve resmi kuruluşlarla işbirliğine girmek.
 • Üniversiteler ile özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirerek, yeni teknolojiler ve buluşların iş hayatına uyarlanmasındaki zorlukları asgariye indirmek.
 • Türkiye Teknoloji Vakfı’nın kurucu üyeliği çerçevesinde, endüstriyel teknoloji projelerini destekleyici fonlar sağlayarak teknolojiyi ve teknolojik altyapıyı geliştirmek ve Türk endüstrisinin araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımlarda üretken bir artışı teşvik için gerekli tüm çalışmaları yapmak.
 • Çevre bilinci ve korumacılığı olgusunu topluma, işletmelere ve bireylere aşılamak amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
 • Kamu kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, işletmelere iş ortamında kolaylık sağlayacak sadeleştirme ve basitleştirmeye yönelik projeler üretmek.
 • Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ve global ekonomiye entegrasyonunu sağlamak için çalışmalar yapmak.
 • Türkiye’nin yurtdışında tanıtımını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen, politik tartışma platformları ve ekonomik projelerde etkin rol oynamak.
 • TÜGİAD’ın “YES for Europe-Avrupa Genç İşadamları Dernekleri Konfederasyonu” üyeliği doğrultusunda, ülkemizin dış lobi faaliyetlerine katkı sağlamak ve Türkiye’nin, Avrupa ülkelerinin genç girişimcileri nezdinde prestij ve saygınlığını verimli ve üretken bir platforma taşımak.
 • TÜGİAD’ın YES for Europe bünyesinde Avrupa Birliği Danışma Kurulu Ekonomik ve Sosyal Komite Üyesi olmasından dolayı, ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği için gerekli geçiş sürecinin kısaltılmasına yardımcı olacak çabalarda bulunmak.